6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

          Hİ DRO HİDROLİK ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  (Bundan sonra “Hi-Dro” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz. 
          a)    Veri Sorumlusu
          Hi-Dro olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
          b)    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
          Kişisel verileriniz, 
          •    Sektör hakkında sizleri internet sitemiz üzerinden bilgilendirmek,
          •    Ürün ve üretim bilgilerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek,
          •    Kurum yapı ve politikamızı sizlere tanıtmak,
          •    İnternet üzerinde iş başvurularının alınması,
          •    Hi-Dro  tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
          •    Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması, 
          •    Hi-Dro ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi, 
          •    Hi-Dro sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “(c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, hukuki sebebi dahilinde işlenecektir.                                                                                                                                                                c)    İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 
          Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.                                                                                                                                                                                      d)    Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
          Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda elde edilmektedir: 
          •    İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi.
          •    İlgili kişi tarafından “Mesaj Gönder” kısmının kullanılarak tarafımıza bilgilerinizi iletmeniz.
          İnternet sitemiz üzerinden “Başvuru formu” doldurularak iş başvurunuzu tarafımıza iletmeniz
          e)    KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız 
          KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri  Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, 
          •    “Minareliçavuşosb Mahallesi N.208 Sokak No:9 16220 Nilüfer- Bursa / TÜRKİYE” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
          •    hidrohidrolik@hs06.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
          •    Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
          •    Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@hi-dro.com.tr adresine elektronik posta göndererek 
veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
          f)    Kişisel Verilerin Saklanma Süresi 
          Hi-Dro, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir. 
          g)    Değişiklik ve Güncellemeler 
          İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Hi-Dro kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.